Alexey Alexandrovitch Oils
Alexandrovitch Brasserie bar, Wed Aug 10, 2016,  7:17:50 PM,  8C, 6606x11652,  (1377+156), 150%, bent 6 stops,   1/8 s, R61.7, G38.8, B67.6
019-akac
Framed original oil on linen
Size: 11-3/4 x 23-1/2
bonjourt
016-akac
Framed original oil on linen
Size: 15-3/4 x 9-3/4
bonnatt
017-akac
Framed original oil sketch on linen
Size: 15-3/4 X 9-3/4
boulangerie-viennoiset
020-akac
Framed original oil on linen
Size: 15-7/8 x 23-1/2
brasserie-bar-a-vinst
005-akac
Framed original oil on linen
Size: 7-7/8 x 15-3/4
cafe-des-museest
001-akac
Framed original oil on linen
Size: 15-3/4 x 7-7/8
chezt
011-akac
Framed original oil on linen
Size: 9-3/4 x 19-5/8
concourst
012-akac
Framed original oil on linen
Size: 9-3/4 x 19-5/8
del-montelt
009-aako
Framed original oil on linen
Size: 15-3/4 x 7-7/8
indian-side-cart
014-akac
Framed original oil on linen
Size: 14 X 20
irish-pubt
008-akac
Framed original oil on linen
Size: 19-3/4 x 9-7/8